• Skratka MIDI označuje digitálne rozhranie hudobnej elektroniky (Musical Instruments Digital Interface). Je to medzinárodný štandard na prepojovanie elektronických hudobných nástrojov, počítačov a iných prístrojov, štandard pri komunikácii medzi systémami (porty, káble, komunikačné protokoly) a zahŕňa v sebe „reč“, ktorá umožňuje výmenu dát medzi systémami. Je dôležité zdôrazniť, že MIDI neprenáša zvuk; prenáša len informáciu, ako reprodukovať istú časť skladby. MIDI je počítačovým ekvivalentom notového zápisu. Oficiálne sa za rok zrodu MIDI považuje rok 1983, kedy boli prvý krát na hudobnom veľtrhu vo Frankfurte prezentované syntetizátory používajúce MIDI.
 • Základné MIDI systémy dovoľujú zaznamenať hudobné sekvencie a reprodukovať ich na syntetizátoroch. Na to potrebujeme počítač s programom, ktorý má úlohu sekvencera, kde možno zaznamenať sekvencie (MIDI dáta) a poslať ich na syntetizátor (zvukový generátor) pripojený k zosilňovaču.
 • Jadrom každého MIDI systému je syntetizátor (často je ním počítač), ktorý prijíma správy (MIDI inštrukcie) a generuje na ich základe hudbu. Výhodou súborov s MIDI inštrukciami je veľká úspora miesta, pričom kvalita výsledného zvuku nezávisí od inštrukcií, ale len od kvality koncového MIDI syntetizátora.
 • Pri tvorbe zvuku pomocou MIDI uchovávame iba údaje o priebehu hry na daný nástroj, o hraných notách, dĺžke ich trvania, o sile prítlaku na kláves a mnoho ďalších dát ako sú stereováha, hlasitosť, vibrato (amplitúdová modulácia), pitchbend (frekvenčná modulácia), atď. Výsledný zvuk, ktorý vníma naše ucho, nie je uložený v MIDI súbore, ale o jeho vytvorenie na základe MIDI dát sa stará syntetizátor. To teda potom znamená, že jedna a tá istá skladba uložená vo formáte MIDI znie rôzne na rôznych syntetizátoroch, čo je jedna z nevýhod MIDI. Čiastočne problém MIDI odstraňuje zavedenie štandardov GM (General Midi) a ďalších odvodených a vylepšených (GS, XG). Štandard GM tak isto ako jeho rozšírenie GS (General Sound) zaviedla firma Roland. XG (Extended GM) je štandard z dielne firmy Yamaha a je z týchto štandardov najvyspelejší a najdokonalejší. V praxi použitie týchto štandardov znamená, že napríklad použitý nástroj na všetkých syntetizátoroch podporujúcich daný štandard, má rovnaké zafarbenie, teda napr. piano bude znieť ako piano a nie ako husle a pod. Štandardy potom zaručujú, že skladba bude nezávislá od syntetizátora, ktorý sa používa na jej prehrávanie. Každý hudobný nástroj má v štandarde MIDI priradený istý kód, napr. klavír má kód 0, husle kód 40 a pod. Celkový počet priradených kódov je 127. Niektoré z nich však nezodpovedajú hudobným nástrojom, ale špeciálnym zvukovým efektom, napr. štebot vtákov, potlesk a pod.

Základné komponenty MIDI systému sú:

  • MIDI Interface

Toto je zariadenie na vysielanie a prijímanie MIDI dát z a do počítača. Mnoho zvukových kariet umožňuje použiť port pre joystick na komunikáciu počítača s elektronickými hudobným nástrojom. Najnovšie hudobné zariadenia tiež umožňujú spojenie s RS-232 portom, ktorý majú všetky počítače. Preto netreba mať špecifický MIDI adaptér.

  • Káble a porty

Porty, ktorými prechádzajú MIDI dáta, všetky vyzerajú rovnako: sú to 5-pinové DINy. Sú tri druhy MIDI portov:
Portom MIDI In vstupujú dáta z iného zariadenia. Dáta vstupujúce do syntezátora cez MIDI In port sú premieňané na hudbu.
Dáta, ktoré vysiela zariadenie samotné, vychádzajú portom MIDI Out. Keď hráme na MIDI klávesnicu, posielame informácie cez port MIDI Out.
Dáta tiež môžu prechádzať portom MIDI Thru, ale v tomto prípade sú len kópiou dát, ktoré vstúpili cez port MIDI In. MIDI Thru používame na zapojenie troch alebo viac MIDI zariadení v jednom systéme.

 • MIDI zariadenia

Sú tri typy MIDI zariadení:

 1. Zvukové generátory dostávajú informácie cez kanál MIDI In a premieňajú ich na zvuk. Samplery reprodukujú zvukové vzorky zaznamenané z tradičného nástroja. Zvukové vzorky sú nahrávané v štúdiu a digitálne uchované v pamäti MIDI zariadenia. Potom sú adaptované na rôzne úrovne intenzity a frekvencie.
 2. Kontroléry sú mechanické zariadenia, ktoré imitujú tradičné hudobné nástroje: klávesnica, gitara, perkusie atď. Ich úlohou je premieňať hudbu, ktorú na nich hráme, na MIDI informáciu. Aby sme hru mohli počuť, kontrolér musí byť pripojený k zvukovému generátoru.
 3. Sekvencery sú počítačové zariadenia, schopné pracovať s MIDI informáciou: môžu meniť tempo a tóny, pridávať hlasy, tlačiť notové záznamy atď. Sekvencery sú obyčajne programy, ktoré bežia na počítači, dovoľujú nahrávanie, mixovanie a aranžovanie digitálnej hudby založenej na MIDI.

pozn.: zdroj: Internet